Xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

phantuannam

One for all, All for one
Thành viên BQT
Khái niệm giá trị thuần có thể thực hiện được:

1. Là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

2. Là giá trị thuần mà một đơn vị kỳ vọng có thể thu được từ việc bán hàng tồn kho trong kỳ kinh doanh thông thường. Giá trị hợp lý phản ánh mức giá mà một giao dịch tự nguyện bán một mặt hàng tương tự trên thị trường chính (hoặc thị trường có lợi nhất) và được thực hiện giữa các bên tham gia thị trường tại ngày xác định giá trị. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá trị cụ thể do từng đơn vị xác định trong khi giá trị hợp lý không do từng đơn vị xác định. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho có thể không bằng giá trị hợp lý trừ đi chi phí bán.

Ví dụ minh họa:
Tại thời điểm cuối ngày 31/12/2021, Công ty Altria Tax còn tồn 1.000 đơn vị hàng hóa A với giá gốc 2.000 đồng / 1 đơn vị.

Trên thị trường tại thời điểm này, giá bán của hàng hóa A là 1.950 đồng / 1 đơn vị (giả sử chi phí bán hàng ước tính bằng 0).

Xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng hóa A như sau:

1. Giá gốc của hàng hóa A tại thời điểm 31/12/2021 là 1.000 đơn vị x 2.000 đồng / đơn vị = 2.000.000 đồng

2. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng hóa A là 1.000 đơn vị x 1.950 đồng / đơn vị = 1.950.000 đồng.

Như vậy, kế toán phải tính giá trị hàng tồn kho theo giá trị thuần có thể thực hiện được là 1.950.000 đồng.