Tổng hợp đề thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán các năm

phantuannam

One for all, All for one
Thành viên BQT
Tổng hợp đề thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán các năm
 • Năm 2015
 • Năm 2016
 • Năm 2017
 • Năm 2018
 • Năm 2019
 • Năm 2020
Bộ đề thi gồm:
 1. Kế toán tài chính và kế toán nâng cao
 2. Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp
 3. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
 4. Thuế và quản lý thuế nâng cao
 5. Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao
 6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
 7. Tiếng Anh