Tài liệu tham khảo phục vụ thi chứng chỉ hành nghề về khai Hải quan - Môn: Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan

phantuannam

One for all, All for one
Thành viên BQT
1. Danh mục văn bản:
STT​
Tài liệu​
Tải về​
1Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
2Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
3Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
4Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
5Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
6Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
7Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của Đại lý làm thủ tục hải quan
8Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
9Các Thông tư của các Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Luật quản lý ngoại thương năm 2017; Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT....

2. Định hướng ôn tập:
  • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: hồ sơ hải quan, khai hải quan, đăng ký tờ khai hải quan, khai bổ sung tờ khai hải quan, hủy tờ khai hải quan, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ, kiểm tra thực tế hàng hóa, thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản, trách nhiệm của các bên....
  • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển đang chịu sự giám sát hải quan.
  • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
  • Các nội dung quy định liên quan đến hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
  • Sở hữu trí tuệ: Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT, hồ sơ và thủ tục đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan, quy định xử lý đối với hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiện là hàng giả; đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT.
  • Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý theo các loại giấy phép, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa phải thực hiện kiểm dịch động, thực vật.
 
Sửa lần cuối: