Tài liệu tham khảo phục vụ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế - Môn: Pháp luật về thuế

phantuannam

One for all, All for one
Thành viên BQT
STT​
Tên tài liệu​
Tải về​
1Thông tư 11/VBHN ngày 15/5/2017 hợp nhất 6 thông tư 78, 119, 151, 96, 12, 130
Tải về​
2Thông tư số 14/VNHN-BTC ngày 9/5/2018 hợp nhất 8 thông tư 219, 119, 151, 26, 193, 130, 173, 93
Tải về​
3Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016 hợp nhất 4 thông tư 111, 119, 151, 92
Tải về​
4Thông tư 15/VBHN-BTC ngày 09/05/2018 hợp nhất 17 thông tư 156, 76, 77, 119, 151, 26, 92, 36, 95, 12, 130, 301, 302, 06, 41, 79, 93
Tải về​
5Lưu ý khi giải bài tập thuế TNDN
Tải về​
6Lưu ý khi giải bài tập thuế GTGT
Tải về​
7Lưu ý khi giải bài tập thuế TNCN
Tải về​