Lý thuyết Câu 1 - Đề lẻ 2019 Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

phantuannam

One for all, All for one
Thành viên BQT
Thuê tài chính là gì? Thuê tài chính có những đặc điểm gì khác với thuê hoạt động? So với việc đi vay thông thường, việc sử dụng thuê tài chính trong doanh nghiệp có những ưu điểm gì?

Theo anh/chị, doanh nghiệp cần cân nhắc điều gì khi đi thê tài chính so với việc đi vay?