Welcome to iO
Join this amazing group of people and start discussing what you like.
Register now

Thông tin chung
Lịch học ôn, lịch thi chứng chỉ hành nghề

Thông tin chung

Thông tin chung về các chứng chỉ hành nghề lĩnh vực kinh tế
3
3
Chủ đề
3
Bài viết
3

Văn bản pháp luật
Văn bản pháp luật

Chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải Quan
Chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải Quan

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Trao đổi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Kế toán

Trao đổi các nội dung về kế toán
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Đề thi

Đề thi các năm
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, kế toán
Trao đổi các nội dung ôn thi

Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

Trao đổi về Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
30
54
Chuyên mục con:
  1. Lý thuyết
  2. Bài tập
Chủ đề
30
Bài viết
54

Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Trao đổi về Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
3
6
Chuyên mục con:
  1. Lý thuyết
  2. Bài tập
Chủ đề
3
Bài viết
6

Thuế và quản lý thuế nâng cao

Trao đổi về Thuế và quản lý thuế nâng cao
9
99
Chủ đề
9
Bài viết
99

Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Trao đổi về Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
3
28
Chủ đề
3
Bài viết
28

Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao

Trao đổi về Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao
1
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

Phân tích Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
1
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Ngoại ngữ

Trao đổi về ngoại ngữ
1
12
Chủ đề
1
Bài viết
12

Chứng chỉ hành nghề khác
Trao đổi về Chứng chỉ hành nghề khác

Thẩm định giá

Trao đổi về CCHN Thẩm định giá
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Đấu thầu

Trao đổi về CCHN Đấu thầu
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Quản tài viên

Trao đổi về CCHN Quản tài viên
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bất động sản

Trao đổi về CCHN liên quan Bất động sản
0
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có